-ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (κάτω των ορίων), για την εκτέλεση της προµήθειας νέου ελαστικοφόρου εκσκαφέα

Share:

Α.∆.Α: 9ΥΟΣΩΞΞ-ΛΤ3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Γαϊος Παξών , 28/5/2021
∆ΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1542
Ταχ. ∆/νση: Γαϊος Παξών
Tαχ. Κωδ.: 49082
Πληροφορίες: Ανεµογιάννης Γεράσιµος
Τηλ.: 2662032100 2662360314
FAX: 2662032051
e-mail: info@paxi.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ∆ήµος Παξών προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (κάτω των ορίων), για
την εκτέλεση της
προµήθειας νέου ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή (CPV : 43200000-5
Μηχανήµατα χωµατουργικών εργασιών), εκτιµώµενης αξίας
84.677,42 € πλέον ΦΠΑ 24% ποσού
20.322,58 € ήτοι σύνολο δαπάνης 105.000,00 €.
Κριτήριο κατακύρωσης έχει καθορισθεί η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά,
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας–τιµής, η οποία εκτιµάται βάσει κριτηρίων.
Η παρούσα σύµβαση είναι «κάτω των ορίων» και εµπίπτει στις διατάξεις του Βιβλίου Ι του Ν.
4412/2016.
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης, www.promitheus.gov.gr ,του
ως άνω συστήµατος (αρ. 102600), µε
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών τη
∆ευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00
.
Απαιτείται εγγύηση συµµετοχής σε ποσοστό
2% (δύο) τοις εκατό (%) επί της εκτιµώµενης αξίας
σύµβασης χωρίς Φ.Π.Α., ποσού 1.693,55 €.
Παρέχεται πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη – στοιχεία του διαγωνισµού, µέσω της ∆ιαδικτυακής
πύλης
www.promitheus.gov.gr, µέσω της οποίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήµατα
παροχής διευκρινίσεων.
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ∆ήµο, στο Γραφείο
Προµηθειών, καθηµερινά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (τηλ. 2662360314, αρµόδιος υπάλληλος:
Ανεµογιάννης Γεράσιµος).


Ο ∆ήµαρχος
Βλαχόπουλος Σπύρος

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου Προβολή αρχείου
Πηγή

The post -ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (κάτω των ορίων), για την εκτέλεση της προµήθειας νέου ελαστικοφόρου εκσκαφέα appeared first on Aftodioikisi Online.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Κορονοϊός κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα 09-06-2021

Next Article

Δύο εγκρίσεις μακριά η έναρξη των έργων στο Elounda Hills

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές επενδύσεις στην Ελλάδα και…