Αποδεσμεύονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους

Share:

Με το άρθρο 50 του νομοσχεδίου «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ‘‘ΆΡΓΟΣ’’ και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών» εξαιρούνται από τη δέσμευση οι οφειλές προς τρίτους μέχρι 30/6/21.
Συγκεκριμένα το άρθρο 50 αναφέρει:
Ρύθμιση για τον μηχανισμό αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 107 ν. 4714/2020 (Α ́ 148)

  1. Η περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 (Α ́ 148) τροποποιείται ως προς τις εξαιρούμενες δαπάνες από το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΟΤΑ προς
    τρίτους και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
    «2. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών έκαστου ΟΤΑ:

α) υποβάλλει στο Υπουργείο Εσωτερικών αναλυτική κατάσταση με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΟΤΑ προς τρίτους κατά την τελευταία ημέρα του τριμήνου. Στην κατάσταση παρατίθενται ανά παραστατικό δαπάνης κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που προβλέπεται να τηρούνται στο μητρώο δεσμεύσεων και οι λόγοι μη εξόφλησης και
β) καταθέτει στον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 το χρηματικό ποσό που απαιτείται, προκειμένου το υπόλοιπο του λογαριασμού να καλύπτει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του ΟΤΑ προς τρίτους, εξαιρουμένων των δαπανών που δεν έχουν εξοφληθεί με υπαιτιότητα των δικαιούχων ή είναι ενταγμένες σε ειδικά προγράμματα και εκκρεμεί η εκταμίευση χρηματοδότησης από τον αρμόδιο φορέα ή έχουν εξοφληθεί και εκκρεμεί η λογιστική τακτοποίησή τους ή έχουν νομίμως πραγματοποιηθεί και τελούν υπό δικαστική διεκδίκηση.»

2. Ειδικά για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις κατά την 30η.6.2021, δεν εφαρμόζεται η περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 4714/2020. Ποσά που έχουν κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 4714/2020 μπορούν να αποδεσμευτούν, κατόπιν σχετικής αίτησης του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, που υποβάλλεται προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

The post Αποδεσμεύονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους first appeared on My-OTA.gr.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Δήμος Λήμνου: Έργα 1,5 εκ. ευρώ για δράσεις προστασίας του Ρωμαίικου Γιαλού και του Αγ. Ιωάννη Κάσπακα

Next Article

Στην Οικονομική Επιτροπή και τα αναπτυξιακά δάνεια

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Και τα Αναπτυξιακά δάνεια Ο.Τ.Α., συνδέσμων δήμων και νομικών προσώπων…