Αποσπάσματα από το αριθμ. 45/1-10-2021 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Share:

Ακολουθούν  η Περίληψη & οι Αποφάσεις :

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.967-45/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση του 44oυ/23-09-2021 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Αριθμ.Απόφασης 968-45/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αριθμ.Απόφασης 969-45/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 970-45/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 971-45/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 972-45/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 973-45/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Aριθμ.Απόφασης 974-45/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 975-45/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 976-45/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 977-45/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 978-45/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση 1ου Πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022», Π/Υ: 1.100.000,00€ (με το Φ.Π.Α.), σε βάρος των πιστώσεων του έργου: « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ι.Ν. » με Κ.Ε. 2020ΕΠ52200001, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 522, Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

Αριθμ.Απόφασης 979-45/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση του πρώτου σταδίου της μελέτης : «ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ – ΞΥΓΚΙΑ ΤΜΗΜΑ Β’.

Αριθμ.Απόφασης 980-45/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Παράταση μίσθωσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τις ανάγκες του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Κέρκυρας.

Αριθμ.Απόφασης 981-45/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση 3ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (3) «Δόμηση Επιχειρησιακού Συστήματος» της Πράξης «Τηλέμαχος – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Σεισμικού Κινδύνου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007986.

Aριθμ.Απόφασης 982-45/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για 1η παράταση προθεσμίας του έργου:
« Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και την άρση επικινδυνότητας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και σε οικιστικές περιοχές μετά τον Μεσογειακό κυκλώνα με την ονομασία “ΙΑΝΟΣ” στην Π.Ε Λευκάδας » Προϋπ/σμού 100.000,00 € με ΦΠΑ και Συμβατικού Προϋπολογισμού 97.000,00€ με ΦΠΑ , με ανάδοχο τον ΓΟΥΡΖΗ ΣΠΥΡΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ – Ε.Δ.Ε .

Αριθμ.Απόφασης 983-45/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Παράταση χρονικής διάρκειας συμβάσεων σχετικά με πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού στην Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Αριθμ.Απόφασης 984-45/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδότησης στο πλαίσιο Προσφυγής στη Διαπραγμάτευση για την Ανάθεση Υπηρεσίας Ψεκασμών Δακοκτονίας για τα έτη 2021, 2022 και 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με κριτήριο κατακύρωσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την τιμή και προϋπολογισμό 341.815,73€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%.

Αριθμ.Απόφασης 985-45/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Τροποποίηση δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κεφ/νιας – Ιθάκης για το Σχολικό Έτος 2021-2022.

Αριθμ.Απόφασης 986-45/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας, σχολικού έτους 2020-2021.

Αριθμ.Απόφασης 987-45/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Παράταση των συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων.

Aριθμ.Απόφασης 988-45/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Συμμόρφωση με τις υπ’ αριθμ. 1508, & 1509/2021 αποφάσεις της Α.Ε.Π.Π. σχετικά με την με α.π. : οικ.28892/11308/16-04-2021 διακήρυξης ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟ ΨΕΚΑΣΜΟ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021, 2022, 2023» προϋπολογισμού 1.425.000,00€ με ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Aριθμ.Απόφασης 989-45/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασηςτου έργου: «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) & ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπ/σμού 2.500.000,00 € με ΦΠΑ, από πιστώσεις ΠΔΕ, ΣΑΕΠ 0221, με Κ.Ε. 2019ΕΠ02210035 και Κωδικό ΟΠΣ 5044884 στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020” (ΕΣΠΑ).

Αριθμ.Απόφασης 990-45/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση 2ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ» προϋπολογισμού 9.500.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κατακύρωση του έργου στον Οικονομικό Φορέα «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο “ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ”» με προσφερόμενη μέση έκπτωση 32,00% (Τριάντα δύο και μηδέν επί τοις εκατό).

Αριθμ.Απόφασης 991-45/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021», Π/Υ 37.985,19 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με στοιχεία χρηματοδότησης: Προϋπολογισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Φορέας 04.071, ΚΑΕ 9781.04.021.002.001.

Αριθμ.Απόφασης 992-45/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση 1ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού έργου 439.008,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αποκλεισμός του Οικονομικού Φορέα «3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ».

Αριθμ.Απόφασης 993-45/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση 1ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ» προϋπολογισμού 155.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αποκλεισμός του Οικονομικού Φορέα «ΑΛΦΑΕΡΓΚΟΣΠΟΡ Α.Ε.»

Αριθμ.Απόφασης 994-45/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση 1ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 60.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ανάδειξη σε προσωρινό μειοδότη του Οικονομικού Φορέα «SUPERIOR P.C. I.K.E.» με προσφερόμενη μέση έκπτωση 23% (είκοσι τρία επί τοις εκατό).


Πηγή

The post Αποσπάσματα από το αριθμ. 45/1-10-2021 Πρακτικό Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων appeared first on Aftodioikisi Online.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Κάλυψη με τηλεοπτικό σήμα οικισμών του Δήμου Πλατανιά – Δήμος Πλατανιά – Platanias Municipality

Next Article

Σε ράγες εκκίνησης το έργο-ΣΔΙΤ Θεσσαλονίκη-Έδεσσα ύψους 300 εκατ. ευρώ

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Στις ράγες εκκίνησης μπαίνει ακόμα ένα έργο-ΣΔΙΤ από το υπουργείο…