Δίνονται κίνητρα στους εργαζομένους Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών

Share:

Με το Άρθρο 26 του νόμου για την τηλεργασία που ψηφίστηκε από την Βουλή, δινονται κίνητρα σε εργαζομένους Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών – Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4483/2017 ως εξής:
Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4483/2017 (Α ́ 107), μετά τη φράση «μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής», προστί- θεται η φράση «στους υπαλλήλους τους, μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου,» και μετά τη φράση «πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» προστίθεται η φράση «και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) » και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Οι ορεινοί Δήμοι του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (Α ́ 87), οι δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους, των οποίων τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) των δημοτικών ή κοινοτικών ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι νησιωτικοί δήμοι, τα νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς και οι Ο.Τ.Α. β ́ βαθμού στην εδαφική περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι προαναφερόμενοι δήμοι, μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής στους υπαλλήλους τους, μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, στο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των κέντρων υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, στο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσία στις περιοχές δικαιοδοσίας τους. Η διευκόλυνση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να χορηγείται και σε υπαλλήλους που αποσπώνται στους Δήμους αυτούς για τη στελέχωση των Υπηρεσιών τους. Ο υπολογισμός του πληθυσμού γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής.»

The post Δίνονται κίνητρα στους εργαζομένους Ο.Τ.Α. ορεινών και νησιωτικών περιοχών first appeared on My-OTA.gr.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Ξεκινά η Επιχείρηση «Δρυάδες» στον Δήμο Ωρωπού

Next Article

Περιορίζεται η κινητικότητα

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Σύμφωνα με το Άρθρο 27 που ψηφίστηκε στην Βουλή για…