ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 11×11 ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΕΛΟΣ”». | Διακηρύξεις – Δημοπρασίες | Ο Δήμος |

Share:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο Δήμος Ηρακλείου

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο:  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 11×11 ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΕΛΟΣ»  1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α./ Κωδικός NUTS: GR 431

Αγίου Τίτου 1 (έδρας) , Τ.Κ. 71202  Τηλ: 2813 409185-186-189-403-428-468, Fax: 2810 229207

E-mail: prom@heraklion.gr  &  Ιστοσελίδα: www.heraklion.gr

2. Προϋπολογισμός της προμήθειας: Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Προμήθειας συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 € (Καθαρή Αξία 161.290,32€  πλέον ΦΠΑ 24%:38.709,68€)

3.Κριτήριο ανάθεσης: Το  κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  με την προϋπόθεση ότι η τεχνική προσφορά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης που εμπεριέχεται ως παράρτημα του τεύχους διαγωνισμού. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών για τη συνολική ποσότητα που ζητείται ανά είδος. Η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο των ειδών . Οι απαιτήσεις  για την προμήθεια  αναλύονται στις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης που αποτελεί παράρτημα της αναλυτικής διακήρυξης. 4. Εναλλακτικές προσφορές: Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 5. Δείγματα: Απαιτείται η προσκόμιση όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 6.5 της διακήρυξης.  6. Χρόνος παράδοσης: όπως ορίζεται στην διακήρυξη.  7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όπως περιγράφεται αναλυτικά στη  Διακήρυξη.

8. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: ορίζεται σε ποσοστό 2% του συνολικού  Π/Υ χωρίς ΦΠΑ, δηλ. 3.225,81 ευρώ  σύμφωνα με τον σχετικό στο άρθρο 2.2.2 πίνακα της αναλυτικής διακήρυξης. 9. CPV: 39293400-6 & 37415000-0. 10. Υποβολή προσφορών:  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Πέμπτη 30/09/2021 και ώρα 15:00.  Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις  06/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. 11. Χρόνος ισχύος προσφορών: δέκα  (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής  ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  

12. Δημοσιεύσεις/Πρόσβαση στα Έγγραφα: Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL) :   www.heraklion.gr   στη διαδρομή : Αρχική► Επικαιρότητα► Διακηρύξεις – Δημοπρασίες  και καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 138852 . Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στη διεύθυνση (URL): www.herakion.gr . Η προκήρυξη του διαγωνισμού  αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο:  http://et.diavgeia.gov.gr/(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.  13.Πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Προμηθειών – Δημοπρασιών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μελετών.


Πηγή

The post ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 11×11 ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ “ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΕΛΟΣ”». | Διακηρύξεις – Δημοπρασίες | Ο Δήμος | appeared first on Aftodioikisi Online.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Ανακοίνωση του Δήμου Μαραθώνος για την καταγγελία της Κοινωνικής Κουζίνας «Ο άλλος άνθρωπος»

Next Article

Υπεγράφη η σύμβαση για οδικά έργα στον Έβρο

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Σε έναν ακόμα επαρχιακό δρόμο παρεμβαίνει με έργο της η…