Εγκύκλιος για τον προγραμματισμό προσλήψεων

Share:

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/75 /οικ.13626 – 02/07/2021, Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2022” με ΑΔΑ: ΨΤ0Γ46ΜΤΛ6-7ΘΛ.

Στην εγκύκλιο επισημαίνονται τα εξής:

Από 1.1.2020, για την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 16 του ν. 4440/2016, απαιτείται η προηγούμενη ανάρτηση της οικείας κενής θέσης στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα του άρθρου αυτού».

Επισημαίνεται ότι το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.4440/2016 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν.4795/2021 (Α’62) ως εξής: «1. Δημιουργείται σε βάση δεδομένων Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο οποίο αποτυπώνονται η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των φορέων του Δημοσίου, των οποίων το προσωπικό απογράφεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου» και ως εκ τούτου υποχρέωση Ψηφιακού Οργανογράμματος έχουν όλοι οι φορείς που το προσωπικό τους απογράφεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.

Ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν εναρμονισμένος με τα σχέδια του πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού.

Για τους Ο.Τ.Α. ακαι β βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών (Υποτομέας S1313 του Μητρώου Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής) συντάσσεται χωριστό ετήσιο αίτημα, το οποίο υποβάλλεται από τις αρμόδιες για τους Ο.Τ.Α. υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα αιτήματα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από συνοπτική έκθεση η οποία δεν χρήζει ξεχωριστής υποβολής, καθώς η καταχώριση στοιχείων υποκαθίσταται από την ειδική εφαρμογή.
Στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2022 μπορούν να συμπεριληφθούν θέσεις για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί αιτήματα κάλυψή τους από ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο του Α Κύκλου Κινητικότητας έτους 2021. Οι εν λόγω θέσεις έχουν ήδη αποδεσμευθεί από τα οικεία ψηφιακά οργανογράμματα από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη παροδικών αναγκών (π.χ. ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως οκτώ (8) μήνες, συμβάσεις μίσθωσης έργου κ.α.) πραγματοποιείται με έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, έπειτα από ειδικά αιτιολογημένο αίτημα του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού (παρ. 10 άρθρο 51) και ως εκ τούτου δεν υποβάλλονται αιτήματα στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων.

Η διαδικασία υποβολής του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr) και αφορά τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων και των εποπτευομένων φορέων τους, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τους Ο.Τ.Α. ακαι β βαθμού και τους εποπτευόμενους αυτών φορείς καθώς και τις Ανεξάρτητες Αρχές.
Η χρήση της εφαρμογής από τους φορείς θα διεκπεραιωθεί σε έναν κύκλο προγραμματισμού προσλήψεων που θα διαιρεθεί σε δύο στάδια:
Στο πρώτο στάδιο – Υποβολή Αιτήσεων – οι φορείς θα υποβάλουν τις αιτήσεις προς τα οικεία Υπουργεία. Κατά το στάδιο αυτό θα υποβάλουν τα αιτήματά τους και οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων. Στο δεύτερο στάδιο – Έλεγχος Αιτήσεων – τα Υπουργεία θα μπορούν να επεξεργαστούν τις αιτήσεις, κάνοντας όποιες παρεμβάσεις κρίνουν απαραίτητες στα αναλυτικά αιτήματα θέσεων, και να τις προωθήσουν στο ΥΠΕΣ (εξαιρούνται οι αιτήσεις των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών που δεν θα υποβληθούν σε έλεγχο από το οικείο Υπουργείο).
Οι προθεσμίες υποβολής αιτημάτων του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων, ορίζονται ως εξής:

Α’ ΦΑΣΗ: από 5 Ιουλίου έως 16 Ιουλίου 2021
Β΄ ΦΑΣΗ: από 19 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου 2021

Δείτε εδώ όλη την εγκύκλιο

The post Εγκύκλιος για τον προγραμματισμό προσλήψεων first appeared on My-OTA.gr.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Αναρτήθηκαν υποδείγματα για συμβάσεις Δυναμικών Αγορών και Συμφωνίας Πλαίσιο

Next Article

Δήμοι έως 20.000 κατοίκους: Ανοίγει 26 Ιουλίου η πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Τους Δήμους κάτω των 20.000 κατοίκων αφορά Ανακοίνωση του Πράσινου…