Εξελίσσεται τεχνικά το Φιλόδημος με το νομοσχέδιο του ΥπΕς

Share:

Με τα άρθα 2 κα 3 του νομοσχεδίου που κατέθεσε το Υπ. Εσωτερικών επιχειρείται όπως φαίνεται η βελτίωση στην απορροφητικότητα των δήμων βασικά στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και σε κάθε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Δημιουργείται έτσι η Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου που σκοπό μεταξύ άλλων θα έχει και την εισαγωγή έργων στο ΕΣΠΑ και την άμεση επίλυση των τεχνικών αδυναμιών αλλά δύνεται και η δυνατότητα στους δήμους να λάβουν τεχνική βοήθεια.

Το άρθρο 266 Α του νόμου 3852/2010 (Α 87) αντικαθίσταται ως εξής
«Αρθρο 266
1 Με κοινή απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συστήνεται στο υπουργείο Εσωτερικών Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου, ως συμβουλευτικό συλλογικό όργανο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η Επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο των υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από έναν εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, το διευθυντή της διεύθυνσης οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής του υπουργείου Εσωτερικών, τον προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής ΥΠ.ΕΣ και δύο εμπειρογνώμονες με εμπειρία και τεχνογνωσία στην διαχείριση και εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων των οργανισμών τοπικής οδήγησης.
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών με αναπληρωτή του το διευθυντή της διεύθυνσης οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής του ίδιου υπουργείου ένα εκ των μελών ορίζεται γραμματέας της επιτροπής.

 1. Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:
  α. Εισήγηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών προτάσεων αναπτυξιακού σχεδιασμού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω της αξιοποίησης προγραμμάτων χρηματοδότησης και τεχνικής βοήθειας.
  β. Η παρακολούθηση του βαθμού υλοποίησης και εκτέλεσης των αναπτυξιακών παρεμβάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και εισήγηση προς τον υπουργό εσωτερικών διαρθρωτικών επεμβάσεων σε περίπτωση αποκλίσεων.
  γ. Η ενημέρωση υποστήριξη και καθοδήγηση των δήμων και των περιφερειών και των αναπτυξιακών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα αναπτυξιακής πολιτικής και σχεδιασμού των ΟΤΑ και ο συντονισμός της αναπτυξιακής τους δράσης με σκοπό την διαμόρφωση συνεκτικών πολιτικών σε εθνικό επίπεδο.
 2. Για την συμμετοχή στις εργασίες της επιτροπής δεν καταβάλλεται κανενός είδους αποζημίωση ή ποσό για την κάλυψη εξόδων. Με την απόφαση της πρώτης παραγράφου ρυθμίζονται ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής η διοικητική υποστήριξη ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.».

Άρθρο 2
Τεχνική βοήθεια

 1. Το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να συμβάλλεται η να αναθέτει σε φορέα με εμπειρία στο σχεδιασμό την διαχείριση εκτέλεση και παρακολούθηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, την παροχή τεχνικής βοήθειας για τον εν γένει σχεδιασμό και την διοικητική διαχείριση των προσκλήσεων των ειδικών προγραμμάτων ενίσχυσης των ΟΤΑ με σκοπό την επιστημονική και διοικητική υποστήριξη του εκάστοτε οριζόμενο φορέα διαχείρισης. Οι δαπάνες για την παροχή των υπηρεσιών του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 1% του προϋπολογισμού του εκάστοτε προγράμματος.
 2. Οι ΟΤΑ Α και Β βαθμού οι οποίοι είναι τελικοί δικαιούχοι ειδικών προγραμμάτων ενίσχυσης του Υπουργείου Εσωτερικών μπορούν να αναθέτουν σε φορέα με εμπειρία στο σχεδιασμό την διαχείριση εκτέλεσης και παρακολούθησης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων την επιστημονική και διοικητική υποστήριξη τους για την προετοιμασία των τεχνικών δελτίων και των φακέλων για την υποβολή αιτημάτων ένταξης σε ειδικά προγράμματα ενίσχυσης του υπουργείου Εσωτερικών. Το ύψος για την παροχή των υπηρεσιών του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται κατά περίπτωση με την εκάστοτε πρόσκληση ή το πρόγραμμα και αποτελεί επιλέξιμοι δαπάνη.
 3. Τα άρθρα 12,119 παράγραφοι 1 έως 7, 200 παράγραφος 8 και 329 του νόμου 4412/2016 (Α 147) εφαρμόζονται και για τις ενέργειες τεχνικής βοήθειας του παρόντος άρθρου.
Previous Article

Μέτρα στήριξης στην Πάτρα- Φαρμάκης: Όλοι μαζί θα προστατεύσουμε την οικονομία και το καρναβάλι μας

Next Article

Τουριστικός σχεδιασμός της περιφέρειας Πελοποννήσου με την συνεργασία πανεπιστημίων

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Θέματα που αφορούν την ανάπτυξη του τουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου…