Με υπεύθυνη δήλωση η βεβαίωση δασικού ή μη χαρακτήρα

Share:

Εγκύκλιο με θέμα: Οδηγία περί δήλωσης δασικού ή μη χαρακτήρα κατά την έκδοση οικοδομικών αδειών, μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Και
ΑΔΑ: Ω25Υ4653Π8-271 εξέδωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ.
Κωνσταντίνος Σκρέκας με αφορμή ερωτήματα υπηρεσιών, μηχανικών και πολιτών σχετικά με τη διαδικασία που εφαρμόζεται μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών ως προς τη βεβαίωση του δασικού ή μη χαρακτήρα ακινήτων, ευρισκομένων σε εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών περιοχές, κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας, ενημερώνοντας τα εξής:

Η διαδικασία του άρθρου 14 του ν.998/79 για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ή τμήματος της επιφανείας της γης ως υπαγομένης ή μη στις περιπτώσεις του άρθρου 3 του ν.998/79 (δάσος, δασική έκταση), η οποία προέβλεπε την έκδοση πράξης του κατά τόπον αρμοδίου δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών και άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων ενώπιον της Επι τροπής ή αιτήσεως ακυρώσεως κατά της αποφάσεως της Επιτροπής ή έκδοση τελεσίδικης απόφασης του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου επί της αιτήσεως ακυρώσεως, εφαρμοζόταν για το χρονικό διάστημα μέχρι την ανάρτηση των δασικών χαρτών και πλέον ισχύει μόνο σε περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στην ανάρτηση δασικών χαρτών.

Μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών, εφαρμόζεται το άρθρο 20 παρ.6 του ν.3889/2010 που ορίζει ότι «… Αν απαιτείται από κείμενες διατάξεις, εξαιρουμένης της διάταξης της παραγράφου 4, η βεβαίωση του δασικού εν γένει ή μη χαρακτήρα έκτασης ενώπιον του Δημοσίου, των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού και των υπηρεσιών και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α ́ 65), όπως εκάστοτε ισχύει, αυτή πραγματοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A ́ 75) επί του τοπογραφικού διαγράμματος, που αφορά το συγκεκριμένο ακίνητο από τον συντάκτη του. Στη δήλωση αναφέρεται υποχρεωτικά αν ο χαρακτηρισμός της έκτασης ως δασικής ή μη έχει προσωρινή ή οριστική ισχύ, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο δασικός χάρτης.».

Από τα παραπάνω και με δεδομένο ότι οι δασικοί χάρτες περιλαμβάνουν και χαρτογραφούν τις δασικές εκτάσεις των παρ. 1,2,3,4,5 του άρθρου 3 του ν.998/79, όπως ισχύει, προκύπτει ότι για την έκδοση οικοδομικών αδειών σε ακίνητα που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές οι οποίες προσδιορίζονται ως ΑΑ ή ΠΑ και δεν αποτελούν αναδασωτέες/δασωτέες εκτάσεις (ΑΝ) κατά τις κατηγορίες μορφής / κάλυψης δασικού χάρτη της Υ.Α. 158576/1579/2017 (ΦΕΚ 2373 Β’) και ανεξαρτήτως του σταδίου του χάρτη (ανάρτηση, μερική κύρωση, ολική κύρωση) δεν απαιτείται καμία βεβαίωση υπηρεσίας δασών ή άλλου αρμόδιου φορέα, παρά μόνον η αναγραφή επί του τοπογραφικού διαγράμματος υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται από αρμόδιο μηχανικό ότι η θέση του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται γεωχωρικά σε σχέση με τον αναρτημένο δασικό χάρτη, δεν εμπίπτει σε περιοχή που διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Στην ίδια δήλωση θα αναφέρεται και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο δασικός χάρτης.
Για τα ακίνητα που εμπίπτουν στις υπόλοιπες περιοχές δασικών χαρτών (πλην ΑΑ ή ΠΑ), η έκδοση της οικοδομικής άδειας επιτρέπεται μετά την τυχόν μεταβολή της κατηγορίας μορφής/κάλυψης, σε συνέχεια τυχόν αποδοχής υποβληθέντων προδήλων σφαλμάτων ή αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη, ως μη διεπόμενης από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

The post Με υπεύθυνη δήλωση η βεβαίωση δασικού ή μη χαρακτήρα first appeared on My-OTA.gr.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Συγκεκριμένες θέσεις εργασίας στο εξωτερικό (πίνακας-προαπαιτούμενα)

Next Article

«Αποκασιματικοποιούνται»;

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Αποστάσεις…μεγάλες αποστάσεις,διαπιστώνεται ότι επιχειρεί να πάρει από τον πρώην δήμαρχο…