«Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας λευκού αλατιού οδικών δικτύων(αλάτι αποχιονισμού)

Share:

ΘΕΜΑ: ««Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας λευκού αλατιού οδικών δικτύων(αλάτι αποχιονισμού) Δήμου Μαραθώνος με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών»

Αριθμός Απόφασης: 456/2021

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 § 9β Ν. 3463/06 όπως ισχύει.
  4. Το γεγονός ότι για την υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί η Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης Δημάρχου με ΑΔΑ 6ΖΩ6ΩΛΜ-ΒΣΘ, η οποία έχει εκδοθεί κατόπιν του τεκμηριωμένου αιτήματος με αριθμ. της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου του Δήμου και έχει καταχωρηθεί με α/α 376 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/18 [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]
  5. Το πρωτογενές αίτημα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ[1]
  6. Την αναγκαιότητα της προμήθειας[2] με τίτλο « Προμήθεια λευκού αλατιού οδικών δικτύων(αλάτι αποχιονισμού)  »
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της προμήθειας[3] με τίτλο «Προμήθεια λευκού αλατιού οδικών δικτύων(αλάτι αποχιονισμού)  Δήμου Μαραθώνος»  προϋπολογιζόμενης  αξίας 3.300,00 ευρώ, επί πλέον Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια λευκού αλατιού οδικών δικτύων(αλάτι αποχιονισμού)  Δήμου Μαραθώνος »

Γ. Την αποστολή πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο [4] η οποία θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ για πέντε (5) ημέρες πριν την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης.

Δ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω προμήθεια θα διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Πρασίνου  και για το σκοπό αυτό ορίζεται ο υπάλληλος Παναγιώτης Ηλίας, ο οποίος θα προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών[5] (πχ. εντός τριών ημερών από την παραλαβή των προσφορών).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 456/2021 ΑΔ ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

[1] (αναρτάται εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των 2.500 € άνευ Φ.Π.Α)

[2] Ή Υπηρεσίας

[3] Ή υπηρεσίας

[4] Ή προς περισσότερους ή προς κάθε ενδιαφερόμενο.

[5] (ΒΙΒΛΙΟ Ι) Σε περίπτωση που έχει προσκληθεί να υποβάλλει προσφορά μόνο ένας οικονομικός φορέας η αξιολόγηση συνίσταται στο να διαπιστωθεί εάν η υποβαλλόμενη προσφορά πληροί τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που έχει ορίσει η υπηρεσία και ότι η προσφερόμενη τιμή δεν υπερβαίνει την τιμή που έχει ορισθεί στον προϋπολογισμό της μελέτης δεδομένου ότι αυτή έχει προκύψει κατόπιν έρευνας αγοράς.  

Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί περισσότερες της μίας προσφορές η αξιολόγηση συνίσταται στο να διαπιστωθεί εάν οι υποβαλλόμενες προσφορές πληρούν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν ορισθεί και να συγκριθούν οι προσφορές ανάλογα με το κριτήριο ανάθεσης (χαμηλότερη τιμή ή συμφερότερη προσφορά) (αρ. 86 Ν. 4412/2016).

(ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) Η ανάθεση γίνεται με κριτήριο την δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και της οικονομικής προσφοράς.

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9694ΩΛΜ-Υ4Ν

https://diavgeia.gov.gr/doc/9694ΩΛΜ-Υ4Ν

Μοιραστείτε το


Πηγή

The post «Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας λευκού αλατιού οδικών δικτύων(αλάτι αποχιονισμού) appeared first on Aftodioikisi Online.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Μετάλλαξη Όμικρον. 79 κρούσματα στην ΕΕ ασυμπτωματικά και ήπια

Next Article

Στο Κλειστό Γυμναστήριο Πλατυκάμπου ο Γ.Γ. της FIBA Άρης Ζώης

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Το Κλειστό Γυμναστήριο Πλατυκάμπου επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας της FIBA…