Προμήθεια, συντήρηση σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας | Διακηρύξεις – Δημοπρασίες | Ο Δήμος |

Share:

                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

  1.        Ο Δήμος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ απευθύνει πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο για ”Προμήθεια, συντήρηση σειρήνων    συναγερμού Πολιτικής Άμυνας”. Ο Τρόπος της προμήθειας γίνεται με πρόσκληση για απευθείας ανάθεση και κριτήριο τη συμφερότερη τιμή από οικονομικής άποψης βάση τιμής στο σύνολο της προσφοράς  με σφραγισμένες προσφορές προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών. Η προμήθεια γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται από τους Ν. 4412/2016, Ν.4782/2021 όπως ισχύουν.

  2.        Ο προυπολογισμός της προμήθειας είναι  28.718,40 € ολογράφως  “είκοσι οκτώ χιλιάδες επτακόσια δέκα οκτώ Ευρώ και σαράντα  λεπτά ” με τον ΦΠΑ και θα γίνει σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. προϋπολογισμού με την περιγραφή και το ποσό πίστωσης.

Κ.Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΗ
30-6662.021 Τεχνικών Υπηρεσιών Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση Σειρήνων Συναγερμού Πολιτικής Άμυνας 15.000,00 14.954,40
30-7135.095 Τεχνικών Υπηρεσιών Προμήθεια Σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας 13.800,00 13.764,00
    Σύνολα: 28.800,00 28.718,40

  4.        Οι προσφορές των ενδιαφερομένων με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα σταλούν και θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι μέχρι την Τρίτη, 10 Αύγουστος 2021. Η διεύθυνση  που θα σταλούν αναφέρεται στην αρχή της παρούσης πρόσκλησης. Όλες οι προσφορές θα είναι συντεταγμένες στην Ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα αποκλείονται.

  5.        Η προσφορά σας θα είναι σε σφραγισμένο φάκελο και θα αναφέρεται στη Προμήθεια, συντήρηση σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας.

    Ο φάκελος αυτός θα περιέχει:

  • α) τη τεχνική σας προσφορά με όλες τις τυχόν εγκρίσεις, πιστοποιήσεις  που χρειάζονται.
  • β) Μια υπεύθυνη δήλωση – που σας την επισυνάπτουμε συπληρωμένη με τα στοιχεία σας – για συμφωνία των όρων της μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών. Αναφέρει και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης τα οποία πρέπει να προσκομίσετε αν κηρυχθείτε ανάδοχος.   
  • γ) Σε δεύτερο εσωτερικό σφραγισμένο φάκελο την οικονομικής προσφορά σας – την επισυνάπτουμε .

  6.        Θα ακολουθήσει αξιολόγηση από αρμόδια επιτροπή και θα σας ανακοινωθούν τα αποτελέσματα.

  7.        Η παράδοση θα γίνεται στο Δήμο Ηρακλείου εντός 20 ημερών από έγγραφη εντολή της υπηρεσίας και από αίτημα της υπηρεσίας.

  8.        Η προμήθεια γίνεται από τις Πιστώσεις του Δήμου και υπόκειται στις προβλεπόμενες κρατήσεις για τις προμήθειες αυτές.

  9.        Η πλέον συμφέρουσα προσφορά θα προκύψει από τις διαδικασίες Ν. 4412/2016, Ν.4782/2021

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ

Τεχνικών Έργων,Πρασίνου και Καθημερινότητας

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Πηγή

The post Προμήθεια, συντήρηση σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας | Διακηρύξεις – Δημοπρασίες | Ο Δήμος | appeared first on Aftodioikisi Online.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

ΑΣΕΠ 7Κ/2021. Λήγουν την Τρίτη οι αιτήσεις για προσλήψεις στα ΚΕΠ

Next Article

Η Αναπληρώτρια Πρέσβειρα της Μεγάλης Βρετανίας κ. Dawn Mcken στη Δήμαρχο – Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετετα τελευταία…