Πρόσκληση 34ης Συνεδρίασης Δ.Σ. για τις 20-09-2021 – Δήμος Φυλής

Share:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Άνω Λιόσια 16-09-2021
Αριθ. Πρωτ.: 28967

 ΠΡΟΣ
 Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς η με αρ. 34 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 20-09-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20) με τα πιο κάτω θέματα :

  1. Επικύρωση της απόφασης Ο.Ε., περί έγκρισης της 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

  1. Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση και λειτουργία Σχολικών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

  1. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών κ. Πίκουλα Ιωάννη, για σύνταξη γνωμοδότησης επί αγωγών δικηγόρων του Δήμου, δυνάμει της υπ’αριθ. 351/26-7-2021 απόφασης Ο.Ε.

  1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αθηνών κας Βερούτη Ευαγγελίας για να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Φυλής α) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών) με ΓΑΚ 9787/2020 & ΕΑΚ 7599/2020 στις 21-9-21 & β) ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων) με ΓΑΚ 69616/2020 & ΕΑΚ 7769/2020 στις 28-9-21.

  2. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αθηνών κας Παπαδήμας Ελένης-Αναστασίας για να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Φυλής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (αίτηση ασφαλιστικών μέτρων) στις 21-9-21.

  1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αθηνών κας Παπαδήμας Ελένης-Αναστασίας για να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Φυλής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (αίτηση ασφαλιστικών μέτρων) με ΓΑΚ 31493/2021 & ΕΑΚ 3155/2021 στις 21-9-21.

  1. Έγκριση νέας υψομετρικής μελέτης – μηκοτομής επί της οδού Ασπροπύργου στη Δημοτική Ενότητα Φυλής του Δήμου Φυλής.

  1. Εξέταση αιτήματος εγκρίσεως άδειας Εισόδου – Εξόδου της επιχείρησης με επωνυμία «ΑΚΜΩΝ Α.Ε.» (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων – Αντιπροσωπείες – Εμπορική – Εξαγωγική – Εισαγωγική – Κατασκευαστική και Βιομηχανική), που βρίσκεται στην οδό Τεσσαρακοστή Τέταρτη, στο Ο.Τ 3068 επί της Ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 050200208005 της Π.Ε. ΒΙΟ.ΠΑ., στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

  1. Έκτακτη επιχορήγηση στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φυλής συνολικού ποσού «Εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες, επτακόσια εξήντα επτά ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (127.767,67€) για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μας μονάδων για το έτος 2021-2022.

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimotikosymbouliofylis@fyli.gr, περί την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και περί τις τυχών απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εισηγήσεων.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ


Πηγή

The post Πρόσκληση 34ης Συνεδρίασης Δ.Σ. για τις 20-09-2021 – Δήμος Φυλής appeared first on Aftodioikisi Online.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Συγκέντρωση σχολικών ειδών | Δήμος Χαϊδαρίου

Next Article

Νέα ημερίδα για τα κριτήρια ESG στην Ελλάδα διοργανώνει το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ενέργεια

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη μαζί με τις εταιρείες…