36ος Πίνακας Ανάρτησης O.E. Δήμου Φυλής Έτους 2021 – Δήμος Φυλής

Share:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  04-06-2021

Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 4η  του μήνα Ιουνίου  του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή  ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 4-6-2021 (δια περιφοράς)  συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

262

Εισήγηση
προς το Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.  (4η
αναμόρφωση οικ. έτους 2021)

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

15590/4-6-2021

 

263

Διαπίστωσης
επάρκειας επανορθωτικών μέτρων αυτοκάθαρσης του οικονομικού φορέα «ΛΑΚΩΝ ΑΤΕ»,
μέλους της ένωσης – προσωρινού αναδόχου οικονομικών φορέων «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. – ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 73
του ν.4412/2016, για τη διασφάλιση των απαιτήσεων της νομοθεσίας περί
αυτοκάθαρσης και την υπογραφή της σύμβασης του έργου «Ανάπλαση και αξιοποίηση
αποκατεστημένων κυττάρων ΧΔΑ-ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων Φυλής – Δημιουργία Περιβαλλοντικού
Πάρκου και Πάρκου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»- Τμήμα 2: «Ενεργειακή
Αναβάθμιση» που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων (αριθμ. Ενάριθμ. Έργου ΣΑΕΠ 2019ΕΠ08500015), προϋπολογισμού
13.094.400,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

15591/4-6-2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

264

Τροποποίηση
της υπ’ αριθμ.: 6/2021 (ΑΔΑ: ΩΛ5ΒΩΗΤ-Φ57) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για
την Λήψη απόφασης για έγκριση της σύναψης Συμφώνου Συνεργασίας και των όρων
αυτού  μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Συνδέσμου Πάρνηθας, για το σχεδιασμό
και την υλοποίηση της πράξης «Καινοτόμες Δράσεις Γρήγορης Ειδοποίησης για
Πυρκαγιά στη Πάρνηθα. Πρόσκληση ΑΤ08 (αρ. πρωτ. 19576/19-10-2020) της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) του
Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ».

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

15592/4-6-2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

265

Τροποποίηση
της υπ’ αριθμ.:7/2021 (ΑΔΑ: 64ΛΠΩΗΤ-04Λ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την
Λήψη απόφασης για έγκριση ορισμού του Δήμου Φυλής ως Κυρίου και Δικαιούχου
της πράξης με τίτλο: «Καινοτόμες Δράσεις Γρήγορης Ειδοποίησης για Πυρκαγιά
στη Πάρνηθα», προϋπολογισμού 17.980.000,00 €, που θα υποβληθεί στην Πρόσκληση
ΑΤ08 (αρ. πρωτ. 19576/19-10-2020) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και
Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) στο πλαίσιο του Προγράμματος
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον
Άξονα Προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση», για την υλοποίηση της πράξης, βάσει
του Συμφώνου                              Συνεργασίας με τον ΣΥΝ.ΠΑ

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

15593/4-6-2021

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Γιώργα Ανδριάνα……………..


Πηγή

The post 36ος Πίνακας Ανάρτησης O.E. Δήμου Φυλής Έτους 2021 – Δήμος Φυλής appeared first on Aftodioikisi Online.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Σήμερα η καταβολή αποζημίωσης για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας του Μαΐου

Next Article

Εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για τα 102 χρόνια από την Γενοκτονία των Ποντίων

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Σε μία σεμνή τελετή, με περιορισμένους παρευρισκόμενους και τηρώντας τα…