5 Ιουνίου διακοπή των ηλεκτρονικών διαγωνισμών

Share:

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ενημερώνει με ανακοίνωσή της ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης των υποδομών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά το χρονικό διάστημα από Σάββατο 5 Ιουνίου 2021 06:00 έως και Κυριακή 6 Ιουνίου 2021 το μεσημέρι δεν θα είναι διαθέσιμες ορισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η ΓΓΠΣΔΔ μέσω των υποδομών της, το οποίο θα επηρεάσει τις διαδικασίες εγγραφής των οικονομικών φορέων και τη χρονοσήμανση στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.

Για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο υποβολής προσφορών, προδικαστικών προσφυγών κ.λπ., συνίσταται στις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα ενημέρωση και την (γ) σχετική ΚΥΑ, με αιτιολογημένη απόφασή τους να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των διαγωνισμών στους οποίους κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα είχε καθορισθεί καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, υποβολή προδικαστικών προσφυγών κ.λπ.

Επισημαίνεται ότι η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας σε διαγωνισμούς που:
 έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, πραγματοποιείται από τη Διεύθυνσή μας κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα στο pw.helpdesk@eprocurement.gov.gr με συνημμένη την σχετική Απόφαση (της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα) μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού.

 δενέχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, δύναται να πραγματοποιηθεί με κατάλληλες ενέργειες από εξουσιοδοτημένο χρήστη, υπάλληλο της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα, στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.

Σχετ.: (α) Το με αρ. πρωτ. 15645ΕΞ2021/24-05-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Υπολογιστικών
Υποδομών-Κυβερνητικού Νέφους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
(β) Η με αρ. πρωτ. Δ11/οικ.627/18-05-2020 Κοινή Διαπιστωτική Πράξη των Υπουργών ΥΠΟ.ΜΕ. και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: ΩΝΛ546ΧΘΞ-ΨΕ4).
(γ) Η με αρ. πρωτ. 117384/26-10-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3821 Β’/31-10-2017).

The post 5 Ιουνίου διακοπή των ηλεκτρονικών διαγωνισμών first appeared on My-OTA.gr.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Σε ΦΕΚ το Εθνικό Μορφότυπο ηλεκτρονικού τιμολογίου Δημοσίων Συμβάσεων

Next Article

Περιοδείες Τατούλη για να διαπιστωθεί η πρόοδος των έργων που είχε δρομολογήσει

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Επίσκεψη στην Αργολίδα και συγκεκριμένα στο Ναύπλιο και στο Λυγουριό,…