63ος Πίνακας Ανάρτησης O.E. Δήμου Φυλής Έτους 2021 – Δήμος Φυλής

Share:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
           ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 63ο
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 20-9-2021

Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 20η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Λυρίτσης Λάμπρος υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 20-9-2021 (δια περιφοράς) συνεδρίασή της.

ΑΡ.
ΑΠ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
432 Εισήγηση προς το Δ.Σ. περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (11η αναμόρφωση οικ. έτους 2021).
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
29535/20-9-2021
433 Παράταση συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου από την ημερομηνία λήξης τους ήτοι 20/9/2021, για δέκα (10) ημέρες με καταληκτική ημερομηνία στις 30/9/2021, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ: 59919/ 10-8-2021 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
29536/20-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

434 Έγκριση 5ης Παράτασης του Συμβατικού χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου: «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Κ.Φ. 116Β θέση ΖΑΪΤΩ Δ.Κ. ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 98/2018.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
29537/20-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

435 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 243/2021 μελέτης με τίτλο: «ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισμού 1.041.847,34 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.).
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
29538/20-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

436 Λήψη απόφασης για έγκριση Παράτασης Συμβατικού Χρόνου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» Α.Μ. 26/20 (Δ/νση Περιβάλλοντος), προϋπολογισμού 105.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
29541/20-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

437 Λήψη απόφασης για έγκριση Παράτασης Συμβατικού Χρόνου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 05/2020 (Δ/νση T.Y.), προϋπολογισμού 64.992,12€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
29542/20-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

438 Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 28025/09-09-2021 1ου & 2ου Πρακτικού Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 217/2021 Τ.Υ., προϋπολογισμού 74.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%).
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
29543/20-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

439 Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Όρων Διακήρυξης με Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 238/2021 Τ.Υ., προϋπολογισμού 595.929,12€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
29544/20-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

440 Επικύρωση της αρ. 30/2021 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του ν.π.δ.δ.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
29546/20-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

441 Επικύρωση της αρ. 20/2021 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ και ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΖΕΦΥΡΙΟΥ» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης της 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του ν.π.δ.δ.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
29547/20-9-2021 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία………………………

2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη………………


Πηγή

The post 63ος Πίνακας Ανάρτησης O.E. Δήμου Φυλής Έτους 2021 – Δήμος Φυλής appeared first on Aftodioikisi Online.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Freedom Pass/Data. Πως θα πάρουν οι νέοι τα δωρεάν 50 GB data

Next Article

Ρεκόρ Γκίνες: Η Lou, είναι ο σκύλος με τα μεγαλύτερα αυτιά

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Η Lou, ένας τριών ετών θηλυκός σκύλος στις ΗΠΑ κατέρριψε…