ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 07-12-2021 – ΠΡΑΚΤΙΚO 45ο – Δήμος Φυλής

Share:

ΑΡ.ΑΠ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ 248 Τροποποίηση της αρ. 32/2021 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητισμού και Πολιτισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ», δυνάμει της υπ’αριθμ. 37/21 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

41253/7-12-21 ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

249 Τροποποίηση της αρ. 3/2021 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου, δυνάμει της υπ’αριθμ. 27/21 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

41254/7-12-21 ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

250 Ανάκληση της υπ. αρ. 62/21 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου λόγω μη ολοκλήρωσης  της διαδικασίας της σύστασης των θέσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και εκ νέου σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ΄ εφαρμογή δικαστικής απόφασης

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

41255/7-12-21 ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

251 Καθορισμός τελών Καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2022

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

41258/7-12-21 ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

252 Καθορισμός τελών Ύδρευσης έτους 2022

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

41259/7-12-21 ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

253 Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου Αθηνών κ. Σταυρόπουλου Σ. Μαρίνου για νομικές υπηρεσίες υπεράσπισης Αιρετού και Υπαλλήλου σε ποινική υπόθεση ενώπιον του Δ΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών (ΑΒΜ:Γ/2016/1091 στις 22-11-21), δυνάμει της αρ. 1364/29-11-2021 απόφασης Δημάρχου.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

41260/7-12-21 ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

254 Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών κας Βερούτη Ευαγγελίας για να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Φυλής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Νέα Τακτική Διαδικασία), (ΓΑΚ 56021/2021 & ΑΚΔ 8624/2021)

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

41261/7-12-21 ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

255 Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αθηνών κ. Πολίτη Γεώργιο για να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Φυλής ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

41262/7-12-21 ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

256 Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ 310/2021 , Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

41263/7-12-21 ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

257 Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ Δ.Ε. ΦΥΛΗΣ»  Α.Μ 270/2021 , Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

41264/7-12-21 ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

258 Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»  Α.Μ 265/2021 , Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

41265/7-12-21 ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

259 Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»  Α.Μ 365/2021 , Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

41268/7-12-21 ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

260 Παράταση ή μη της Μίσθωσης  του ακινήτου επί της οδού Γ. Παπανδρέου, Κτίριο Κ2 Πολεοδομικής ενότητας ΄΄ΚΕΝΤΡΟ΄΄ Ο.Τ 941 της  Δ.Ε. Ανω Λιοσίων για την στέγαση  των υπηρεσιών  του ΚΕΠ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ  του Δήμου Φυλής

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

41269/7-12-21 ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

261 7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

41270/7-12-21 ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

262 Λήψη απόφασης για Άρση Ρυμοτομικής Απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 230Β της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου του Δήμου  Φυλής

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

41271/7-12-21 ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

263 Συμπληρωματική κατανομή έτους 2021 ποσού 27.975,00 ευρώ από τυς Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Φυλής

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

41276/7-12-21 ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

264 Έκτακτη επιχορήγηση στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Φυλής συνολικού ποσού «Τριάντα οκτώ χιλιάδες, εκατό πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά» (38.105,20 €) για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μας μονάδων για το έτος 2021-2022, όπως αυτά προκύπτουν από τα αιτήματα των Προϊσταμένων και των Διευθυντών των σχολικών μας μονάδων.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

41277/7-12-21 ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

265 Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη του αιτήματος των ΒΑΚΑΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΒΑΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩ (η ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ), ΒΑΚΑΛΗ ΑΝΘΗΣ – ΜΟΝΙΚΑΣ, ΒΑΚΑΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ, ΠΟΥΛΙΑ ΣΟΦΙΑΣ, ΒΑΚΑΛΗ ΑΛΙΚΗΣ & ΒΑΚΑΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑΣ, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους με το Δήμο, μετά από άσκηση Αγωγής τους, δυνάμει απόφασης Ο.Ε.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

41278/7-12-21 ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

266 Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη του αιτήματος των ΒΕΡΓΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ & ΒΕΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους με το Δήμο, μετά από άσκηση Αγωγής τους, δυνάμει απόφασης Ο.Ε.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

41279/7-12-21 ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

267 Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη του αιτήματος των ΖΩΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ, ΖΩΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΖΩΙΔΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ, ΖΩΙΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ & ΖΩΙΔΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους  με το Δήμο, μετά από άσκηση Αγωγής τους, δυνάμει απόφασης Ο.Ε.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

41280/7-12-21 ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

268 Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη του αιτήματος της ΚΑΜΠΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς της με το Δήμο, μετά από άσκηση Αγωγής της, δυνάμει απόφασης Ο.Ε.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

41281/7-12-21 ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

269 Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη του αιτήματος του ΚΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς του με το Δήμο, μετά από άσκηση Αγωγής του, δυνάμει απόφασης Ο.Ε

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

41282/7-12-21 ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

270 Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη του αιτήματος του ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς του με το Δήμο, μετά από άσκηση Αγωγής του, δυνάμει απόφασης Ο.Ε.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

41283/7-12-21 ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

271 Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη του αιτήματος της ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με το Δήμο, μετά από άσκηση Αγωγής της, δυνάμει απόφασης Ο.Ε

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

41284/7-12-21 ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

272 Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη του αιτήματος των ΣΑΒΒΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΣΑΒΒΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς τους με το Δήμο, μετά από άσκηση Αγωγής τους δυνάμει απόφασης Ο.Ε.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚE ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

41285/7-12-21 ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

273 Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη του αιτήματος της εταιρίας ΠΕΚΕΦΑ Ε.Π.Ε., για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς της με το Δήμο, μετά από άσκηση Αγωγής της δυνάμει απόφασης Ο.Ε.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

41286/7-12-21 ΑΝΑΡΤΗΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ


Πηγή

The post ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 07-12-2021 – ΠΡΑΚΤΙΚO 45ο – Δήμος Φυλής appeared first on Aftodioikisi Online.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Κορωνοϊός-έρευνα: Πώς εξηγείται επιστημονικά η απώλεια όσφρησης

Next Article

Flyover: Πέρασαν όλα τα σχήματα – Ανοίγουν οι προσφορές που θα αποκαλύψουν τον ανάδοχο

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για την ανάδειξη αναδόχου στο μεγάλο έργο…