Πως διεξάγεται η προφορική συνέντευξη για την Ελληνική Ιθαγένεια

Share:
Πως διεξάγεται η προφορική συνέντευξη για την Ελληνική Ιθαγένεια

Πως διεξάγεται η προφορική συνέντευξη για την Ελληνική Ιθαγένεια

Καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής

 

Αριθμ. 64871 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4239/14.09.2021
Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της προφορικής συνέντευξης της παρ. 6 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

1. Η εξακρίβωση της συνδρομής των ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης των περ. γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 5Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας στο πρόσωπο του αλλοδαπού που αιτείται την ελληνική ιθαγένεια διενεργείται μέσω της προφορικής του συνέντευξης που πραγματοποιείται στην έδρα ή στο Τμήμα της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας από τριμελείς ομάδες υπαλλήλων. Στις τριμελείς αυτές ομάδες συμμετέχουν κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας όπως ισχύει, υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας κατηγορίας ΠΕ ή TE με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα ιθαγένειας.
2. Κάθε τριμελής ομάδα συγκροτείται από δύο υπαλ-λήλους που ανήκουν στη Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας η οποία τηρεί τον φάκελο και έναν υπάλληλο που υπάγεται σε άλλη Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας ή στην Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας ο οποίος θα συμμετέχει στη διενέργεια της συνέντευξης μέσω τηλεδιάσκεψης.
3. Ο Προϊστάμενος κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης κατά λόγο χωρικής του αρμοδιότητας ορίζει τον συνολικό αριθμό των υπαλλήλων της Διεύθυνσής του που θα συμμετέχουν στις τριμελείς ομάδες, αναλόγως του αριθμού των υπηρετούντων υπαλλήλων που πληρούν τις προβλεπόμενες από τον νόμο τυπικές προϋποθέσεις.
4. Κάθε μήνα εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου, στέλνει στην Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας την κατάσταση των ονομάτων των διαθέσιμων υπαλλήλων της Διεύθυνσής του που θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των τριμελών ομάδων για τον μήνα που ακολουθεί, συμπεριλαμβανομένων και των αναπληρωτών τους σε περίπτωση απουσίας τους καθώς και τον συνολικό αριθμό των προγραμματιζόμενων συνεντεύξεων.
5. Η Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας λαμβάνοντας υπό-ψη τα ανωτέρω δεδομένα καθορίζει τον ακριβή αριθμό και τη σύνθεση των τριμελών ομάδων που θα διενεργήσουν τις συνεντεύξεις ανά Περιφερειακή Διεύθυνση για τον επόμενο μήνα στο σύνολο της επικράτειας, κοινοποιώντας τις σχετικές καταστάσεις ονομάτων στους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων Ιθαγένειας πριν την έναρξη αυτού.

Άρθρο 2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ

1. Ο ακριβής αριθμός των συνεντεύξεων που θα πραγματοποιηθούν ανά τριμελή ομάδα για τον προγραμματιζόμενο μήνα καθορίζεται από τον Προϊστάμενο της κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης και είναι ανάλογος του αριθμού των αιτήσεων των οποίων έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των τυπικών προϋποθέσεων και η συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών, τηρούμενης της σειράς εξέτασής τους με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εφόσον το πιστοποιητικό επάρκειας για την πολιτογράφηση (ΠΕΓΠ) έχει αποκτηθεί την ίδια εξεταστική περίοδο.
2. Οι συνεντεύξεις διενεργούνται σε εβδομαδιαία βάση στην έδρα ή στο Τμήμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης που έχει την αρμοδιότητα εξέτασης της αίτησης με παρουσία του αιτούντος σε αυτή.
3. Κάθε τριμελής ομάδα δύναται να καλέσει σε συνέντευξη σε κάθε συνεδρίασή της μέχρι δέκα άτομα. Η διάρκεια της κάθε συνέντευξης είναι θεμιτό να μην υπερβαίνει τα 30 λεπτά της ώρας.

Άρθρο 3
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Η υπηρεσία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας που έχει την αρμοδιότητα εξέτασης της αίτησης πολιτογράφησης, καλεί σε συνέντευξη τον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό στέλνοντάς του πρόσκληση με απόδειξη, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας.
2. Στο έντυπο της πρόσκλησης επισυνάπτεται υπεύθυ-νη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την υποχρέωσή του:
α) να παράσχει τη συγκατάθεσή του στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων εφόσον δεν την έχει παράσχει κατά την αρχική υποβολή της αίτησής του καθώς και τη συναίνεσή του για τυχόν ηχογράφηση της συνέντευξης μέσω της ενσωματωμένης λειτουργίας εγγραφής που παρέχει η διαδικασία της τηλεδιάσκεψης,
β) να υποβάλει στην υπηρεσία τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την οικονομική και κοινωνική του ένταξη, όπως αυτά προσδιορίζονται στην προβλεπόμενη από τη παρ. 2 του άρθρου 5Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, υπουργική απόφαση, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν τη διενέργεια της συνέντευξης.
3. Για όσους έχουν αιτηθεί την ελληνική ιθαγένεια και ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με σωματική αναπηρία πρέπει με μέριμνα της υπηρεσίας να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβασή τους στον χώρο της συνέντευξης και να λαμβάνεται κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας τους εξασφαλίζοντας ειδικότερα σε περιπτώσεις ατόμων με προβλήματα ακοής την ύπαρξη διερμηνείας της νοηματικής γλώσσας.
4. Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης όλων των απαιτούμενων στοιχείων ο εισηγητής του φακέλου συντάσσει ενυπογράφως ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την συνδρομή των τυπικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης, στο οποίο έχουν καταγραφεί αναλυτικά όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση πολιτογράφησης του αιτούντος. Ο φάκελος της υπόθεσης συνοδευόμενος από το ενημερωτικό σημείωμα τίθεται υπόψη των μελών της τριμελούς ομάδας τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν τη διενέργεια της συνέντευξης. Στο μέλος της ομάδας που ανήκει σε άλλη υπηρεσία Ιθαγένειας αποστέλλεται μέσω του υπηρεσιακού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ανωτέρω ενημερωτικό σημείωμα. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για την εξεταζόμενη υπόθεση δύνανται να αντληθούν από τα μέλη της ομάδας μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ιθαγένειας (ΟΠΣ).

 
 

Άρθρο 4
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

1. Ένα από τα δύο μέλη της τριμελούς ομάδας ενώπιον των οποίων παρίσταται ο αλλοδαπός προβαίνει σε εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας αυτού, με βάση τα στοιχεία του φακέλου που διαθέτει η υπηρεσία και των ταυτοποιητικών εγγράφων που ο ίδιος φέρει στην κατοχή του και αναλαμβάνει τη σύνταξη του πρακτικού της συνέντευξης. Η αρμοδιότητα τήρησης του πρακτικού εναλλάσσεται μεταξύ των ανωτέρω μελών στην διάρκεια των διαδοχικών συνεντεύξεων που διενεργεί η ίδια ομάδα.
2. Κατά τη διάρκεια διενέργειας της συνέντευξης τα μέλη της τριμελούς ομάδας υπαλλήλων προκειμένου να εξακριβώσουν αν με βάση τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος διαπιστώνεται η συνδρομή ή μη των στοιχείων που τεκμηριώνουν την οικονομική και κοινωνική ένταξή του, υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις προς τον ενδιαφερόμενο ως ακολούθως:
• Ποιο είναι το ετήσιο εισόδημά του από οποιαδήποτε πηγή και ποια είναι εν γένει η συνολική περιουσιακή του κατάσταση με βάση αναφοράς τα απαιτούμενα για κάθε κατηγορία αίτησης, έτη.
• Αν έχει σταθερή εργασία στη χώρα και για ποια χρο-νική περίοδο.
• Αν εκπληρώνει τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του.
• Αν έχει διαμορφώσει συγγενικό δεσμό με Έλληνα πολίτη.
• Αν ο ίδιος ή τέκνο αυτού έχει φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο.
• Αν έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων του για τις ανάγκες της εργασίας του.
• Αν συμμετέχει σε εθελοντικές δράσεις, κοινωφελείς δραστηριότητες εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα κ.λπ.
• Αν έχει καταστήσει τη χώρα κέντρο των βιοτικών του δραστηριοτήτων διαμένοντας συνεχώς σε αυτή.
3. Στη συνέχεια τα μέλη της τριμελούς ομάδας υπαλλήλων υποβάλλουν από πέντε έως δέκα ερωτήσεις στον ενδιαφερόμενο προκειμένου να εξακριβώσουν:
• την δυνατότητα συμμετοχής του αιτούντος στην πολιτική ζωή της χώρας και την επαρκή ενημέρωση του για θέματα που απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα, τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις και ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος.
4. Το μέλος της ομάδας που τηρεί το πρακτικό της συνέντευξης καταγράφει αναλυτικά τις τιθέμενες ερωτήσεις και τις αντίστοιχες απαντήσεις του αιτούντος για το κάθε, προβλεπόμενο από τον νόμο, πεδίο ουσιαστικών προϋποθέσεων. Σε περίπτωση που έχουν προσκομιστεί από τον αλλοδαπό τυχόν πρόσθετα στοιχεία την ημέρα της συνέντευξης συμπληρώνει τα στοιχεία αυτά στο
ενημερωτικό σημείωμα που συνοδεύει τον φάκελο της υπόθεσης.

Άρθρο 5
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ

1. Στη συνέχεια τα μέλη της ομάδας με βάση το περιεχόμενο της συνέντευξης και μετά από εξέταση όλων των επιμέρους στοιχείων που αποδεικνύουν την συνδρομή των οικονομικο – κοινωνικών τεκμηρίων καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής του αιτούντος στην πολιτική ζωή της χώρας, εισηγούνται (ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία) σχετικά με τη διακρίβωση ή μη των ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης.
2. Η εισήγηση της τριμελούς ομάδας που αποτελεί το τελευταίο μέρος του πρακτικού συνεδρίασης και στηρίζεται σε ειδική και αναλυτική αιτιολογία ως προς την εξακρίβωση ή μη των στοιχείων που συνιστούν τεκμήρια οικονομικής και κοινωνικής ένταξης με βάση τα οποία αξιολογείται η οικονομική και κοινωνική ένταξη του αιτούντος καθώς και ως προς την εξακρίβωση της δυνατότητας ή μη συμμετοχής του αιτούντος στην πολιτική ζωή της χώρας. Το πρακτικό της συνεδρίασης ολοκληρώνεται με την υπογραφή του από τα μέλη της ομάδας.
3. Ο φάκελος της υπόθεσης που συμπεριλαμβάνει το αρχικό ενημερωτικό σημείωμα της υπηρεσίας για την εκπλήρωση των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων πολιτογράφησης μαζί με το πρακτικό της συνέντευξης και την εισήγηση της τριμελούς ομάδας που αυτό εμπεριέχει, διαβιβάζεται στον εισηγητή προκειμένου να συνταχθεί το σχέδιο αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης πολιτογράφησης.

Άρθρο 6
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

1. Τα μέλη της ομάδας μεριμνούν για τη δημιουργία καλού κλίματος συνεργασίας με τον αλλοδαπό πολίτη λαμβάνοντας υπόψη για την επικοινωνία τους με αυτόν το μορφωτικό του επίπεδο καθώς και τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά του στο πλαίσιο σεβασμού της διαφορετικότητάς του.
2. Ασκούν τα καθήκοντά τους αμερόληπτα και αντικειμενικά χωρίς η κρίση τους να επηρεάζεται από τις πολιτικές απόψεις και τα φρονήματα του αλλοδαπού που ενδεχομένως ο ίδιος διατυπώνει κατά τη διεξαγωγή της συνέντευξης.
3. Διαχειρίζονται με εμπιστευτικότητα κάθε στοιχείο και πληροφορία που άπτονται των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος και τηρούν απόλυτη εχεμύθεια ως προς το περιεχόμενο της διενεργηθείσας συνέντευξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Γερμανία: Το Facebook διέγραψε λογαριασμούς αντιεμβολιαστών

Next Article

Ηλεκτρονικά η μεταβολή στοιχείων και η διακοπή εργασιών επιχείρησης

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Ηλεκτρονικά η μεταβολή στοιχείων και η διακοπή εργασιών επιχείρησης φυσικών…