Σε δημοπράτηση το έργο-ΣΔΙΤ για τα Δικαστικά Μέγαρα Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρών και Έδεσσας

Share:

Σε δημοπράτηση είναι το πρώτο από τα τρία έργα-ΣΔΙΤ για τα κτιριακά έργων δικαστικών μεγάρων. Ο διαγωνισμός αφορά την ανέγερση των Δικαστικών Μεγάρων Έδεσσας, Σερρών, Κιλκίς καθώς και την ανακατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης. Στο έργο συμπεριλαμβάνεται η συντήρηση και η διαχείριση τους.

Αναθέτουσα Αρχή είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό με ΦΠΑ 148,81 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 120 εκατ. ευρώ). Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου 2021.

Η διάρκεια της σύμβασης προγραμματίζεται για 360 μήνες (30 έτη) εκ των οποίων τα πρώτα 3 χρόνια (κατά μέγιστο) θα αφορά την κατασκευαστική περίοδο.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 [αι στο Ν. 3389/2005 («Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα»), όπως έχουν τροποποιηθεί. Η διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνει δύο φάσεις:Την Α΄ Φάση (προεπιλογή), και τη Β’ Φάση η οποία διακρίνεται περαιτέρω σε δύο επιμέρους στάδια, ήτοι: Στάδιο Β.Ι (ανταγωνιστικός διάλογος) και Στάδιο Β.ΙΙ (υποβολή δεσμευτικών προσφορών).

Η ταυτότητα του έργου

Το αντικείμενο της προς ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή ή ανακατασκευή, ασφάλιση, διαχείριση και συντήρηση για διάστημα τριάντα (30) ετών τριών (3) νέων Δικαστικών Μεγάρων στο Κιλκίς, στην Έδεσσα και στις Σέρρες και του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, στο αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης περιλαμβάνεται η λειτουργική ανακατασκευή του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και η ανέγερση τριών (3) νέων Δικαστικών Μεγάρων στο Κιλκίς, την Έδεσσα και τις Σέρρες, που περιλαμβάνει τα νέα κτίρια με τον απαραίτητο εξοπλισμό τους καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου τριών νέων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Συνοπτικά ο ΙΦΣ θα αναλάβει ιδίως:

(α) τη σύνταξη του συνόλου των απαραίτητων μελετών που θα υποβληθούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Σύμπραξης, καθώς και το σύνολο των ενεργειών και δράσεων για τη σύνταξη των εγγράφων που απαιτούνται για να διασφαλισθεί η έγκαιρη έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων και των εγκρίσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την κατασκευή (ανακατασκευή στην περίπτωση του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης), πλήρη αποπεράτωση, λειτουργία, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του Έργου,

(β) το σύνολο των εργασιών κατασκευής (ανακατασκευή στην περίπτωση του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης), των κτηριακών υποδομών και εγκαταστάσεων του Έργου και εν γένει την πλήρη ολοκλήρωση του συνόλου του τεχνικού αντικειμένου του Έργου, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού, προκειμένου οι άνω υποδομές, εγκαταστάσεις και χώροι να είναι πλήρως λειτουργικοί και διαθέσιμοι για τον σκοπό που προορίζονται,

(γ) τη χρηματοδότηση του Έργου με ίδια ή / και δανειακά κεφάλαια,

(δ) τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του κάθε Δικαστικού Μεγάρου από το κτήριο στο οποίο τώρα στεγάζονται στο νέο δικαστικό μέγαρο που θα ανεγερθεί,

(ε) την τεχνική διαχείριση και συντήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης, η οποία συνίσταται, ιδίως, στην επιθεώρηση, τη συνήθη, την προληπτική και τη διορθωτική συντήρηση, τη βαριά συντήρηση (life cycle cost), την τεχνική λειτουργία, την καθημερινή τεχνική διαχείριση και επιστασία για την ετοιμότητα σε θέση και ικανότητα για λειτουργία των εγκαταστάσεων και συστημάτων των κτηριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου, όπως τα ανωτέρω θα εξειδικευθούν στα τεύχη δημοπράτηση του Έργου κατά την Β’ διαγωνιστική φάση.

Επίσης:

Στην τεχνική διαχείριση και συντήρηση περιλαμβάνεται η περιοδική ανανέωση τμημάτων στοιχείων και εξαρτημάτων του εξοπλισμού, όπως αυτά ειδικότερα θα ορισθούν στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας κατά το στάδιο της οριστικοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών και προδιαγραφών αποτελέσματος του Έργου, ούτως ώστε κάθε κτήριο να πληροί σε όλη τη διάρκεια της Σύμπραξης τα απαιτούμενα επίπεδα λειτουργίας ενός σύγχρονου δικαστικού μεγάρου,

(στ) την ασφάλιση των κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και συστημάτων των υποδομών που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης, τόσο κατά την περίοδο μελέτης και κατασκευής του Έργου, όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας του,

(ζ) την εκμετάλλευση περιορισμένων εμπορικών χώρων, εφόσον οι τελευταίοι προσδιορισθούν κατά τη διαγωνιστική διαδικασία.

Με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας με την ολοκλήρση της κατασκευαστικής περιόδου.

Το άρθρο Σε δημοπράτηση το έργο-ΣΔΙΤ για τα Δικαστικά Μέγαρα Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρών και Έδεσσας εμφανίστηκε πρώτα στο Ypodomes.com.Διαβάστε όλο το Άρθρο…

Previous Article

Ανεμβολίαστοι μετακίνηση εκτός νομού. Περιοριστικά μέτρα

Next Article

Κορονοϊός: 1.319 νέα κρούσματα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ – 28 νεκροί και 378 διασωληνωμένοι

Μπορεί επίσης να σας αρέσουν:

Recommended
Τα τελευταία στοιχεία για τα ημερήσια κρούσματα κορονοϊού, τους νεκρούς…